Stigande havsnivåer och erosion till följd av klimatförändringar är ett hot mot nuvarande och framtida bostäder och infrastruktur längs Skånes kust. En tredjedel (32 %) av sand- och grusstränderna från Hallandsgränsen till Malmö har idag en nettoförlust av sediment.

Kusten längs Halland, samt delar av Blekinge, Öland och Gotland har liknande problematik och det finns behov av att ta fram motsvarande underlag för kustzonsplanering även där.